Authors

Xiaojuan Jiang, Bo Gao, Jiaqun Zou, Fujie Yu, Chun Wang, Yi Tang, Xiaohua Zhang, Dengfen Zeng, Donglin Luo

Departments

Department of Surgery for Breast and Thyroid, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing - Department of Nursing, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China