Authors

You-qiang Fang, Teng-cheng Li, Tu-jie Si, Jun Pang, Xin Gao

Departments

Department of Urology, Third Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510630, China